Bohn 4340X Fan Guard 13" x 14-1/2" (replaced by 5070E)