Kason K56-CB01 Latch & Strike 3/4" to 1 1/2" Offset Chrome Finish