Traulsen 324-12878-00 Thermostat Kit Bezel & Knob.