Bally B-00232 (replaces p/n B-16622) Walkin Door Latch